Qawalli Laggi Variations

Qawalli Laggi Variations

Uthaan

K’dan Titkit Tikta Titkit K’dan,

$Ti Ghe Ti K’dan.

Laggi No. 1-2

Dhati Tata, Tati Dhata.

Laggi No. 3

Dhati Tita, Tati Dhita.

Laggi No. 4

Dhati TiDha Tati Dhita, Tati TiDha Tati Dhita.

 Laggi No. 5

$ Dhita Tati Dhita, Tati Dhita Tati Dhita.

Laggi No. 6

$ Dhita Tati Dhita.

Laggi No.7

K’dan DhitDhit Tati Dhita, Tati Dhita Tati Dhita.

Uthaan No.2

DhaDhinDhaDha DhaDhinDhaDha DhaDhinDhaDha DhaDhinDhaDha,

DhaDhina DhinNa DhaDhinNa Tit Dha Titkit Tak Tikit.

(You can use Dhina Titkit TakTa Titkit Also.)

Laggi No.8

Dhati Tata, Tati Dhina.

Laggi No.9

Dhati Tita, Tati Dhina.

Laggi No.10

DhaDhinDhaDha DhaTinNaNA.

Laggi No.11

Dhati Dhati DhaTi NaNa, Tati Dhati Tati DhaNa.

Laggi No.12

Dhit T’ Nana, Tati Dhit T’.

Mohra

Kidnak Titkit Tikta Titkit Dha Titkit Tak Titkit DhaTiDha,

Tak Titkit DhaTiDha, Tak Titkit DhaTiDha.

 

क्वाल्ली लग्गी के प्रकार

उठान

कड़ान तिटकिट तिकता तिटकिट कड़ान,

$ति घे ती कड़ान |

लग्गी न. १-२

धाती ताता, ताती धाता |

लग्गी न. ३

धाती तिता, ताती धिता |

लग्गी न. ४

धाती तिधा ताती धिता, ताती तिधा ताती धिता |

लग्गी न. ५

$ धिता ताती धिता, ताती धिता ताती धिता |

लग्गी न. ६

$ धिता ताती धिता |

लग्गी न. ७

कड़ान धितधित ताती धिता, ताती धिता ताती धिता |

उठान न. २

धाधिनधाधा धाधिनधाधा धाधिनधाधा धाधिनधाधा,

धाधिना  धिना धाधिना तिट धा तिटकिट तक तिटकिट |

(आप धिना  तिटकिट तकता तिटकिट का प्रयोग भी कर सकते हैं |)

लग्गी न. ८

धाती ताता, ताती धिना |

लग्गी न. ९

धाती तिता, ताती धिना |

लग्गी न. १०

धाधिन धाधा धातिन नाना |

लग्गी न. ११

धाती धाती धाती नाना, ताती धाती ताती धाना |

लग्गी न. १२

धित त’ नाना, ताती धित त’ |

मोहरा

किडनक तिटकिट तकता तिटकिट धा तिटकिट तक तिटकिट धातिधा,

तक तिटकिट धातिधा, तक तिटकिट धातिधा |

Loading...