Teen Taal Tisra Jati Rela

Teentaal Tisra Jati Rela

Chalan

Tin Tina Tit, Tin Tina Tit.

Rela

Dha Titkit Tak Titkit Dhage Tinakina,

Ta Titkit Tak Titkit Dhage Dhinagina.

Variation No. 1

Dha Titkit Tak Titkit Dha Titkit Tak Titkit,

Dha Titkit Tak Titkit Dhage Tinakina,

Ta Titkit Tak Titkit Ta Titkit Tak Titkit,

Dha Titkit Tak Titkit Dhage Dhinagina.

Variation No. 2

Dha Titkit Tak Titkit Dha $-------$ ,

Dha Titkit Tak Titkit Dhage Tinakina,

Ta Titkit Tak Titkit Ta $-------$,

Dha Titkit Tak Titkit Dhage Dhinagina.

Variation No. 3

Dha Titkit Tak Titkit Dha $ Dha $,

Dha Titkit Tak Titkit Dhage Tinakina,

Ta Titkit Tak Titkit Ta $ Ta $,

Dha Titkit Tak Titkit Dhage Dhinagina.

Variation No. 4

Dha $ Dha Titkit Tak Titkit Dha $,

Dha Titkit Tak Titkit Dhage Tinakina,

Ta $ Ta Titkit Tak Titkit Ta $,

Dha Titkit Tak Titkit Dhage Dhinagina.

Tihai

Dha Titkit Tak Titkit Dha Titkit Tak Titkit Dha $

Dha Titkit Tak Titkit Dha Titkit Tak Titkit Dha

Dha Titkit Tak Titkit Dha Titkit Tak Titkit Dha

Dha Titkit Tak Titkit Dha Titkit Tak Titkit Dha X3.

तीनताल तिस्र जाति रेला

चलन

तिन तिना तिट, तिन तिना तिट |

रेला

धा तिटकिट तक तिटकिट धागे तिनाकिना,

ता तिटकिट तक तिटकिट धागे धिनागिना |

पलटा न. १

धा तिटकिट तक तिटकिट धा तिटकिट तक तिटकिट,

धा तिटकिट तक तिटकिट धागे तिनाकिना,

ता तिटकिट तक तिटकिट ता तिटकिट तक तिटकिट,

धा तिटकिट तक तिटकिट धागे धिनागिना |

पलटा न. २

धा तिटकिट तक तिटकिट धा $-------$ ,

धा तिटकिट तक तिटकिट धागे तिनाकिना,

ता तिटकिट तक तिटकिट ता $-------$,

धा तिटकिट तक तिटकिट धागे धिनागिना |

पलटा न. ३

धा तिटकिट तक तिटकिट धा $ धा $,

धा तिटकिट तक तिटकिट धागे तिनाकिना,

ता तिटकिट तक तिटकिट ता $ ता $,

धा तिटकिट तक तिटकिट धागे धिनागिना |

पलटा न. ४

धा $ धा तिटकिट तक तिटकिट धा $,

धा तिटकिट तक तिटकिट धागे तिनाकिना,

ता $ ता तिटकिट तक तिटकिट ता $,

धा तिटकिट तक तिटकिट धागे धिनागिना |

तिहाई

धा तिटकिट तक तिटकिट धा तिटकिट तक तिटकिट धा $

धा तिटकिट तक तिटकिट धा तिटकिट तक तिटकिट धा

धा तिटकिट तक तिटकिट धा तिटकिट तक तिटकिट धा

धा तिटकिट तक तिटकिट धा तिटकिट तक तिटकिट धा X 3 |

Loading...