Jhap Taal Kayda

Kayda Jhaptaal

DhaKrdha TiDhagena  |  Tina $ Dha  gena  Dhage  Tinakina  |

 Ta   Krta    Ti Takena   |  Tina $ Dha  gena Dhage Dhinagina|

Variation 1

DhaKrdha TiDhagena  | Dhinagina Dhati  Dhage  Dhinagina |

Dha Krdha TiDhagena | Tina $ Dha gena  Dhage  Tinakina  |

Ta   Krta    Ti Takena   |  Tinakina    Dhati Dhage  Dhinagina |

Dha Krdha TiDhagena | Tina $  Dha gena  Dhage  Dhinagina|

Variation 2

Dha Krdha TiDhagena | Dhinagina Dha Krdha TiDhagena |

Dha Krdha TiDhagena | Tina $ Dha gena Dhage  Tinakina  |

Ta   Krta    Ti Takena   |   Tinakina        Ta Krta      Ti Takena   |

Dha Krdha TiDhagena | Tina $  Dha gena Dhage  Dhinagina|

Variation 3

Dha Krdha TiDhagena | Dha Krdha TiDhagena Dhinagina |

Dha Krdha TiDhagena | Tina $ Dha  gena Dhage  Tinakina  |

Ta   Krta    Ti Takena   |  Ta   Krta   Ti Takena  Tinakina |

Dha Krdha TiDhagena | Tina $  Dha gena Dhage  Dhinagina|

Variation 4

DhadhaKr  dhaTitkit | DhatiDha dhatina Dha $ ti |

Dha Krdha TiDhagena | Tina$Dha genaDhage  Tinakina  |

     Tatakr      TaTitkit   |  TatiTa      taTina      Dha $ ti |

Dha Krdha TiDhagena | Tina $  Dha genaDhage  Dhinagina |

Tihai

Dha Krdha Ti Dhagena  DhatiDha DhatiDha DhatiDha

Dha Krdha Ti Dhagena  DhatiDha DhatiDha DhatiDha

Dha Krdha Ti Dhagena  DhatiDha DhatiDha DhatiDha

कायदा झपताल

धाक्र्धा ति धागेना | तिना $ धा  गेना  धागे  तिनाकिना  |

 ताक्र्ता    ति  ताकेना   | तिना $ धा  गेना  धागे धिनागिना |

पलटा १

धाक्र्धा ति धागेना | धिनागिना  धाती  धागे  तिनाकिना  |

धाक्र्धा ति धागेना | तिना $ धा  गेना  धागे  तिनाकिना  |

ताक्र्ता    ति  ताकेना   |  तिनाकिना  ताती ताके तिनाकिना  |

धाक्र्धा ति धागेना | तिना $ धा  गेना  धागे  धिनागिना  |

पलटा २

धाक्र्धा ति धागेना | धिनागिना  धाक्र्धा ति धागेना |

धाक्र्धा ति धागेना | तिना $ धा  गेना  धागे  तिनाकिना  |

ताक्र्ता    ति  ताकेना   |  तिनाकिना  ताक्र्ता    ति  ताकेना   |

धाक्र्धा ति धागेना | तिना $ धा  गेना  धागे  धिनागिना  |

पलटा ३

धाक्र्धा ति धागेना | धाक्र्धा ति धागेना धिनागिना  |

धाक्र्धा ति धागेना | तिना $ धा  गेना  धागे  तिनाकिना  |

ताक्र्ता    ति  ताकेना   |  ताक्र्ता    ति  ताकेना   तिनाकिना  |

धाक्र्धा ति धागेना | तिना $ धा  गेना  धागे  धिनागिना  |

पलटा ४

धाधाक्र  धातिटकिट | धातिधा धातिना धा $ ती |

धाक्र्धा ति धागेना | तिना $ धा  गेना  धागे  तिनाकिना  |

ताताक्र  तातिटकिट   |  तातिता तातिना  धा $ ती |

धाक्र्धा ति धागेना | तिना $ धा  गेना  धागे  धिनागिना  |

तिहाई

धाक्र्धा ति धागेना धातिधा धातिधा धातिधा

धाक्र्धा ति धागेना धातिधा धातिधा धातिधा

धाक्र्धा ति धागेना धातिधा धातिधा धातिधा |

Loading...